ตัน

(เปลี่ยนทางจาก เมตริกตัน)
บทความนี้มีเนื้อหาที่สั้นมาก ต้องการเพิ่มเติมเนื้อหาหรือพิจารณารวมเข้ากับบทความอื่นแทน

แม่แบบ:กล่องข้อมูลในเรื่องหน่วยชั่งตวงวัด

ตัน เป็นหน่วยวัดมวล มีความหมายได้ 2 แบบ คือ

อ้างอิงแก้ไข