เพอร์โซนา

หน้าแก้ความกำกวมวิกิพีเดีย

เพอร์โซนา (อังกฤษ: Persona) สามารถหมายถึง