เทอร์โมพอส (อังกฤษ: thermopause) เป็นขอบในชั้นบรรยากาศของโลกที่กั้นระหว่างชั้นเทอร์โมสเฟียร์และเอกโซสเฟียร์ มีความสูงจากพื้นโลกประมาณ 500 - 1,000 กิโลเมตร

ภาพแสดงชั้นบรรยากาศของโลก