เทอร์โมพลาสติก เป็นพลาสติกที่มีจุดหลอมเหลว และมีจุดอ่อนตัว (ต่างจากเทอร์โมเซ็ทพลาสติก) มีโครงสร้างแบบสายยาวหรือแบบสาขาสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้อีก เทอร์โมพลาสติกจะเกิดการอ่อนตัวและหลอมเหลวเมื่อได้รับความร้อน และจะเกิดแข็งตัวเมื่อทำให้เย็นลง พลาสติกที่แข็งตัวแล้วสามารถนำมาหลอมซ้ำได้ ด้วยความร้อนเทอร์โมพลาสติก ดังนั้นเทอร์โมพลาสติกจึงเป็นวัสดุที่มีสมบัติเหมาะสม สำหรับการขึ้นรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ

ข้อควรระวัง แก้

พลาสติกที่ผ่านกระบวนการที่มีความร้อนหลายครั้งสามารถเสื่อมสภาพ หรือทางเทคนิคเรียกว่า degradation ดังนั้นการนำพลาสติกกลับมาใช้ใหม่ควรใช้ผสมในอัตราส่วนที่พอเหมาะเท่านั้น และควรระวังเรื่องความสะอาดของวัตถุดิบและสิ่งเจือปน

กระบวนการผลิตเทอร์โมพลาสติก แก้

  • กระบวนการฉีด (Injection molding)
  • กระบวนการรีด (Extrusion molding)
  • กระบวนการอัด (Compression molding)
  • กระบวนการอัดส่ง (Transfer molding)
  • กระบวนการเป่า (Blow molding)
  • กระบวนการอัดขึ้นรูป (Thermoforming)
  • กระบวนการรีดให้เป็นแผ่น (Calendaring)
  • กระบวนการหล่อ (Casting)
  • กระบวนการ Reaction Injection molding (RIM)

ชนิดของเทอร์โมพลาสติก แก้

อ้างอิง แก้