เทศบาลตำบลฉวาง

เทศบาลตำบลในจังหวัดนครศรีธรรมราช ประเทศไทย

เทศบาลตำบลฉวาง เทศบาลตำบลฉวางเดิมมีฐานะเป็นสุขาภิบาล โดยจัดตั้งตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งสุขาภิบาลฉวาง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 4 และมาตรา 5 แห่ง พระราชบัญญัติสุขาภิบาล พ.ศ. 2495 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย จึงประกาศจัดตั้งสุขาภิบาล ให้เรียกชื่อว่า "สุขาภิบาลฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช" และกำหนดเขตไว้ดังต่อไปนี้

เทศบาลตำบลฉวาง
ตราอย่างเป็นทางการของเทศบาลตำบลฉวาง
ตรา
คำขวัญ: 
เทศบาลฉวางเมืองน่าอยู่ คู่บารมีพ่อท่านคล้าย สุขสบายสวน ร.9 เจ้านทีตาปีผ่าน ใหญ่ตระการงานปีใหม่ งามจิตใจสามัคคี
ประเทศ ไทย
จังหวัดนครศรีธรรมราช
อำเภอฉวาง
การปกครอง
 • นายกเทศมนตรีปราโมทย์ เอกสมทราเมษฐ์
พื้นที่
 • ทั้งหมด2 ตร.กม. (0.8 ตร.ไมล์)
ประชากร
 • ทั้งหมด2,610 คน
 • ความหนาแน่น1,305.00 คน/ตร.กม. (3,379.9 คน/ตร.ไมล์)
รหัส อปท.05800402
ที่อยู่
สำนักงาน
ตำบลฉวาง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80150
โทรศัพท์075480279
เว็บไซต์www.chawangcity.go.th
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ประวัติ แก้

เทศบาลตำบลฉวาง เดิมมีฐานะเป็นสุขาภิบาล โดยจัดตั้งตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2542 ต่อมาได้ยกฐานะตามพระราชบัญญัติยกฐานะของสุขาภิบาล เป็นเทศบาล พ.ศ. 2542 ตามประกาศราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 116 ตอนที่ 9 ก ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2542 โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ วันที่ 25 พฤษภาคม 2542 เป็นต้นมา

ภูมิศาสตร์ แก้

เทศบาลตำบลฉวาง ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของตัวเมืองนครศรีธรรมราช

 • ทิศเหนือ ติดต่อกับ หมู่ที่ 6 บ้านกันละ ตำบลไม้เรียง
 • ทิศใต้ ติดต่อกับ หมู่ที่ 1 บ้านเพ็ญมิตร ตำบลไสหร้า
 • ทิศตะวันออก ติดต่อกับ หมู่ที่ 6 บ้านคลองลุง ตำบลไสหร้า
 • ทิศตะวันตก ติดต่อกับ หมู่ที่ 3 บ้านทุ่งพลี ตำบลฉวาง

ภูมิประเทศ แก้

เทศบาลตำบลฉวาง สภาพทั่วไปของพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่มใกล้แม่น้ำ และที่ราบสูงบางส่วน มีพื้นที่ ทำการเกษตร ๓๓,๗๒๖ ไร่ มีแม่น้ำสายหลักไหลผ่าน คือ แม่น้ำตาปี และลำคลองอีก ๒ แห่ง คือ คลอง คุดด้วน และคลองมีน

การแบ่งเขตปกครอง แก้

เทศบาลตำบลฉวางแบ่งเขตการปกครองประกอบด้วย 7 ชุมชน ดังนี้

 • ชุมชนบ้านวังม่วง
 • ชุมชนตลาดใต้
 • ชุมชน สภ.ฉวาง
 • ชุมชนตลาดสด
 • ชุมชนริมแม่น้ำตาปี
 • ชุมชนบ้านคลองลุง
 • ชุมชนบ้านทุ่งลาด

สถานศึกษา แก้

อ้างอิง แก้