เตียวเหลียง

หน้าแก้ความกำกวมวิกิมีเดีย

เตียวเหลียง หรือ จาง เหลียง อาจหมายถึง