บทความนี้เกี่ยวกับกฎหมาย และคำบางคำเปลี่ยนทางมาที่นี่ สำหรับความหมายอื่น ดูที่ Check (แก้ความกำกวม)
สำหรับประเทศในทวีปยุโรปที่สะกดใกล้เคียงกัน ดูที่ สาธารณรัฐเช็ก

เช็ค (อังกฤษ: cheque) เป็นหนังสือตราสาร ซึ่งบุคคลคนหนึ่ง เรียกว่า "ผู้สั่งจ่าย" (อังกฤษ: drawer) สั่งธนาคารให้ใช้เงินจำนวนหนึ่งเมื่อทวงถาม ให้แก่บุคคลอีกคนหนึ่งหรือให้ใช้ตามคำสั่งของบุคคลอีกคนหนึ่ง เรียกว่า "ผู้รับเงิน" (อังกฤษ: payee)

ตัวอย่างเช็ค