เช็ก

หน้าแก้ความกำกวมวิกิพีเดีย

เช็ก หรือ เช็ค อาจหมายถึง