เคียว (แก้ความกำกวม)

หน้าแก้ความกำกวมวิกิมีเดีย

เคียว สามารถหมายถึง