เคอร์เนล (แก้ความกำกวม)

หน้าแก้ความกำกวมวิกิมีเดีย

เคอร์เนล หรือ เคอร์เนิล (kernel) อาจหมายถึง