เครื่องยอด (แก้ความกำกวม)

หน้าแก้ความกำกวมวิกิมีเดีย

เครื่องยอด อาจจะหมายถึง