เขื่อนนเรศวร

เขื่อนในจังหวัดพิษณุโลก

เขื่อนนเรศวร เป็นเขื่อนที่ตั้งอยู่ในตำบลพรหมพิราม อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก เป็นเขื่อนทดน้ำโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กกั้นแม่น้ำน่าน มีช่องระบายน้ำกว้าง 12.50 เมตร 5 ช่อง[1] เขื่อนสูง 16 เมตร ระดับสันเขื่อน 52.50 เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลาง ความยาว 156 เมตร[2] สามารถระบายน้ำ 1,600 ลูกบาศก์เมตร/วินาที ในส่งน้ำเพื่อนำน้ำไปหล่อเลี้ยงพื้นที่เพาะปลูกสองฝั่งแม่น้ำน่านจำนวนกว่า 150,000 ไร่ ช่วยเหลือเกษตรกรในบริเวณพื้นที่เขตจังหวัดพิษณุโลก พิจิตร และนครสวรรค์ตอนบน

เขื่อนนเรศวร
ที่ตั้งตำบลพรหมพิราม อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก
เริ่มต้นการก่อสร้างพ.ศ. 2520
วันที่เปิด25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2525
โครงสร้างและทางน้ำล้น
ความสูง16 เมตร
ความยาว180 เมตร
กั้นแม่น้ำน่าน
อ่างเก็บน้ำ
ความจุ20 ล้านลูกบาศก์เมตร

ประวัติ แก้

ใน พ.ศ. 2518 พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรได้พระราชดำริให้มีการก่อสร้างโครงการส่งน้ำ และบำรุงรักษาเขื่อนนเรศวรหรือเขื่อนนเรศวร[3] เริ่มก่อสร้างเมื่อ พ.ศ. 2520 แล้วเสร็จใน พ.ศ. 2523

เดิมใช้ชื่อ เขื่อนพิษณุโลก เมื่อสร้างเสร็จแล้วได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เชิญพระนามาภิไธยสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ขนานนามเขื่อนเพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติว่า "เขื่อนนเรศวร" พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงยังได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพิธีเปิดเขื่อนเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2525[4]

อ้างอิง แก้

  1. สำนักงานราชบัณฑิตยสภา. อักขรานุกรมภูมิศาสตร์ไทย เล่ม ๓ (อักษร น-ม) ฉบับราชบัณฑิตยสภา. พิมพ์ครั้งที่ ๔. กรุงเทพมหานคร : เดอะ เบสท์ เพรส แอนด์ ครีเอชั่น, ๒๕๖๐. (แก้ไขปรับปรุงข้อมูลเมื่อ พ.ศ. ๒๕๖๓)
  2. "เขื่อนนเรศวร (จังหวัดพิษณุโลก)". องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขม.
  3. "เขื่อนนเรศวรพระอัจฉริยภาพร.9แก้น้ำท่วมทุ่งสาน". โพสต์ทูเดย์.
  4. "เขื่อนนเรศวร". การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย.