เขตของประเทศบรูไน

เขตการปกครองของประเทศบรูไน แบ่งออกเป็น 4 เขต (daerah) :

แผนที่แสดงเขตของประเทศบรูไน
ลำดับ เขต เมืองหลัก ประชากร (สำมะโนประชากรปี ค.ศ. 2011) เนื้อที่ (กม.)
1 ตูตง เปอกันตูตง 43,852 1,166
2 เติมบูรง เปอกันบางาร์ 8,852 1,304
3 บรูไน-มัวรา   บันดาร์เซอรีเบอกาวัน 279,924 571
4 เบอไลต์ กัวลาเบอไลต์ 60,744 2,724

ดูเพิ่มแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข