เกาะแม่น้ำ คือเกาะที่อยู่กลางแม่น้ำ หรือเกาะที่ถูกน้ำท่วมรอบ ๆ ไม่นับรวมเกาะกึ่งชายฝั่งบริเวณดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำ และดอนทรายใต้น้ำที่โพล่พ้นน้ำแค่บางเวลา เกาะแม่น้ำเป็นผลมาจากกระบวนการของธารน้ำอย่างการทับถมและการกร่อน เช่นน้ำที่ค่อย ๆ เซาะดินบริเวณลำน้ำโค้งตวัดจนกลายเป็นเกาะหรือการทับถมบริเวณดอนทรายใต้น้ำ

เกาะลำพูกลางแม่น้ำแม่น้ำตาปี