เกล็ด

หน้าแก้ความกำกวมวิกิพีเดีย

เกล็ด หมายถึง แผ่นแข็งที่เติบโตออกจากผิวหนังสัตว์หลายชนิด

อาจหมายถึง