อุปนัย

หน้าแก้ความกำกวมวิกิมีเดีย

อุปนัย อาจหมายถึง:

ปรัชญา แก้

การคอมพิวเตอร์ และคณิตศาสตร์ แก้