อาชีวัฏฐมกศีล แปลว่า ศีลมีอาชีวะเป็นอันดับที่ 8 ในคัมภีร์วิสุทธิมรรคเรียกไว้อีกชื่อหนึ่งว่า อาทิพรหมจริยกะศีลโดยอธิบายว่าเพราะเป็นเบื้องต้นของมรรคพรหมจรรย์ซึ่งผู้ปฏิบัติพึงรักษาให้บริสุทธิ์ในเบื้องต้น สมด้วยพุทธดำรัสว่า "ปุพฺเพ ว โข ปนสฺส กายกมฺมํ วจีกมฺมํ อาชีโว สุปริสุทฺโธ โหติ" แปลว่า ด้วยว่า กายกรรม (3) วจีกรรม (4) อาชีวะ (1) ของเขาผู้นั้น บริสุทธิด้วยดี ตั้งแต่เริ่มต้นเลยทีเดียว

อาชีวัฏฐมกศีลนิยมแพร่หลายในประเทศพม่า ในประเทศไทยไม่สู้นิยม เป็นศีลตามแนวอริยมรรคมีองค์ 8 และกุศลกรรมบถ 10

อาชีวัฏฐมกศีล คือศีลมีอาชีพเป็นที่ 8 คือ

 1. เว้นจากการฆ่าสัตว์
 2. เว้นจากการลักทรัพย์
 3. เว้นจากการประพฤติผิดในกาม
 4. เว้นจากการพูดเท็จ
 5. เว้นจากการพูดคำหยาบ
 6. เว้นจากการพูดส่อเสียด
 7. เว้นจากการพูดเพ้อเจ้อ
 8. เว้นจากอาชีพที่ผิด

โดยการเปลี่ยนมโนสุจริตในกุศลกรรมบถอันเป็นนามธรรม มาเป็นรูปธรรม ดังนั้นจึงเป็นศีลของผู้ที่ปรารถนาพุทธภูมิหรืออธิฏฐานเป็นพระโพธิสัตว์ เพื่อช่วยเหลือสัตว์โลกเพื่อบำเพ็ญบารมีต่อไป ถ้าศีล 5 ผู้ที่ถือบริบูรณ์อย่างน้อยย่อมเกิดมาเป็นมนุษย์อีก ศีลอาชีวัฏฐมกะศีล ผู้ถือบริบูรณ์อย่างน้อยย่อมเกิดมามีเพศเป็นบุรุษ เป็นศีลขั้นต่ำของพระสกทาคามี

คำขอสรณะและอาชีวัฏฐมกะศีล

แก้
 • อะหัง ภันเต ติสะระเณนะ สะหะ อาชีวัฎฐะมะกะสีลานิ ยาจามิ อะนุคคะหัง กัตตะวา สีลัง เทถะ เม ภันเต
 • ทุติยัมปิ อะหัง ภันเต ติสะระเณนะ สะหะ อาชีวัฎฐะมะกะสีลานิ ยาจามิ อะนุคคะหัง กัตตะวา สีลัง เทถะ เม ภันเต
 • ตะติยัมปิ อะหัง ภันเต ติสะระเณนะ สะหะ อาชีวัฎฐะมะกะสีลานิ ยาจามิ อะนุคคะหัง กัตตะวา สีลัง เทถะ เม ภันเต
 • นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ
 • นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ
 • นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ
 • พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ
 • ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ
 • สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ
 • ทุติยัมปิ พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ
 • ทุติยัมปิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ
 • ทุติยัมปิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ
 • ตะติยัมปิ พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ
 • ตะติยัมปิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ
 • ตะติยัมปิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ
 • (ติสะระณะคะมะนัง ปะริปุณณัง) อามะ ภันเต
 • ปาณาติปาตา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ
 • อะทินนาทานา เวระมะณีสิกขาปะทัง สะมาทิยามิ
 • กาเมสุ มิจฉาจารา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ
 • มุสาวาทา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ
 • ปิสุณายะ วาจายะ เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ
 • ผรุสายะ วาจายะ เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ
 • สัมผัปปะลาปา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ
 • มิจฉาชีวา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ
 • ติสะระเณนะ สะหะ อาชีวัฎฐะมะกะสีลัง กัตตะวา อัปปะมาเทนะ สัมปาเทถะ
 • สีเลนะ สุคะติง ยันติ สีเลนะ โภคะสัมปะทา สีเลนะ นิพพุติง ยันติ ตัสสะหมา สีลัง วิโสธะเย

ดูเพิ่ม

แก้

อ้างอิง

แก้