อัตราส่วนทางการเงิน

อัตราส่วนทางการเงิน (financial ratio) เป็นการนำตัวเลขที่อยู่ในงบการเงินมาหาอัตราส่วนเพื่อใช้ในการวิเคราะห์เปรียบเทียบกับกิจการอื่น หรือ เปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานในอดีต ช่วยให้ผู้วิเคราะห์ประเมินผลการดำเนินงาน แนวโน้ม และความเสี่ยงของกิจการได้ดียิ่งขึ้น

ตัวอย่างอัตราส่วนทางการเงิน แก้

อัตราส่วนสภาพคล่อง แก้

อัตราส่วนประสิทธิภาพในการใช้สินทรัพย์ แก้

อัตราส่วนความสามารถในการทำกำไร แก้

อัตราส่วนความสามารถในการชำระหนี้ แก้

ดูเพิ่ม แก้