อัตราส่วนทางการเงิน

อัตราส่วนทางการเงิน (financial ratio) เป็นการนำตัวเลขที่อยู่ในงบการเงินมาหาอัตราส่วนเพื่อใช้ในการวิเคราะห์เปรียบเทียบกับกิจการอื่น หรือ เปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานในอดีต ช่วยให้ผู้วิเคราะห์ประเมินผลการดำเนินงาน แนวโน้ม และความเสี่ยงของกิจการได้ดียิ่งขึ้น

ตัวอย่างอัตราส่วนทางการเงินแก้ไข

อัตราส่วนสภาพคล่องแก้ไข

อัตราส่วนประสิทธิภาพในการใช้สินทรัพย์แก้ไข

อัตราส่วนความสามารถในการทำกำไรแก้ไข

อัตราส่วนความสามารถในการชำระหนี้แก้ไข

ดูเพิ่มแก้ไข