อัตราพันธุกรรม (อังกฤษ: heritability) ของลักษณะหนึ่งๆ ในประชากร คือสัดส่วนของความแตกต่างที่สังเกตได้ของลักษณะนั้นๆ ระหว่างบุคคล ที่เป็นผลจากความแตกต่างทางพันธุกรรม ลักษณะที่สังเกตได้ (ฟีโนไทป์) อย่างหนึ่งๆ ของคนคนหนึ่งนั้น เป็นผลจากปัจจัยหลายอย่างรวมถึงพันธุกรรม สิ่งแวดล้อม และการสุ่ม อัตราพันธุกรรมจึงเป็นการวิเคราะห์ว่าปัจจัยทางพันธุกรรมและปัจจัยอื่นที่ไม่ใช่พันธุกรรมมีผลเชิงสัมพัทธ์ต่อกันมากน้อยเพียงใด ในการกำหนดความหลากหลายทางลักษณะที่สังเกตได้ในประชากร

อัตราพันธุกรรมตั้งคำถามว่า พันธุกรรมส่งผลต่อความแตกต่างของส่วนสูงระหว่างคนมากน้อยเพียงใด ไม่ได้ตั้งคำถามว่าพันธุกรรมส่งผลต่อความสูงของคนคนหนึ่งมากน้อยเพียงใด