อัตภาพ (อ่านว่า อัดตะภาบ) แปลว่า ความเป็นตนเอง, ภาวะแห่งตน

อัตภาพ ใช้หมายถึงตัวตน, ร่างกาย, ชีวิต, รูปลักษณะ เป็นคำบ่งบอกถึงอวัยวะต่างๆ ในร่างกายของคนตลอดถึงบุคลิกภาพและความเป็นอยู่แห่งชีวิตโดยภาพรวม มีความหมายเดียวกับคำว่าอัตตา ซึ่งแปลว่าตัวตนเหมือนกัน

อัตภาพ ได้มีการนำมาใช้ในสำนวนไทย เช่น

"เขามีรายได้สมควรแก่อัตภาพ" หมายความว่ามีรายได้พอเลี้ยงตัว

"ทำอะไรก็ตามต้องดูอัตภาพตัวเองว่าพอจะทำไหวไหม" หมายความว่าดูร่างกายตัวเองด้วย

อ้างอิงแก้ไข