อังค์เซนเปปิที่ 4

อังค์เซนเปปิที่ 4 เป็นพระมเหสีของฟาโรห์อียิปต์โบราณ เป็นพระมเหสีของฟาโรห์เปปิที่ 2 เนเฟอร์กาเร ของราชวงศ์ที่หก พระองค์เป็นมารดาของฟาโรห์ฟาโรห์เนเฟอร์เคาเรที่ 2

อังค์เซนเปปิที่ 4
สุสานพีรามิดในซัคคารา
อาชีพพระราชินีแห่งอียิปต์
ศาสนาศาสนาอียิปต์โบราณ
คู่สมรสฟาโรห์เปปิที่ 2 เนเฟอร์กาเร
บุตรฟาโรห์เนเฟอร์เคาเรที่ 2

อ้างอิงแก้ไข