อัครมหาเสนาบดี (อังกฤษ: Grand Chancellor) อาจหมายถึง

ดูเพิ่ม แก้