อักษรเปอร์มิกโบราณ

อักษรเปอร์มิกโบราณ (Old Permic alphabet) ประดิษฐ์ขึ้นเมื่อราว พ.ศ. 1900 โดยมิชชันนารีชาวรัสเซีย นักบุญสตีเฟนแห่งเปริ์ม (1916 – 1938) ได้รูปแบบจากอักษรกรีกและอักษรซีริลลิก แต่อักษรส่วนมากได้รูปแบบมาจากสัญลักษณ์ในศาสนาโกมี อักษรนี้ใช้นานราว 300 ปี จนถึงราว พ.ศ. 2200

ใช้เขียนแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข