อักษรละติน/ผังยูนิโคด

ตารางต่อไปนี้เป็นอักษรละตินที่อยู่บนยูนิโคด

ละติน พื้นฐาน
Unicode.org chart (PDF)
  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
U+000x
U+001x
U+002x ! " # $ % & ' ( )   + , - [[wikt:.|.]] /
U+003x 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; [[wikt:<|<]] = [[wikt:>|>]] ?
U+004x @ A B C D E F G H I J K L M N O
U+005x P Q R S T U V W X Y Z [[wikt:[|[]] \ [[wikt:]|]]] ^ _
U+006x ` a b c d e f g h i j k l m n o
U+007x p q r s t u v w x y z [[wikt:{|{]] [[wikt:|||]] [[wikt:}|}]] ~


ละติน-1 ส่วนเพิ่มเติม
Unicode.org chart (PDF)
  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
U+008x €  ‚ ƒ „ … † ‡ ˆ ‰ Š ‹ Œ  Ž 
U+009x  ‘ ’ “ ” • – — ˜ ™ š › œ  ž Ÿ
U+00Ax   ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ © ª « ¬ ­ ® ¯
U+00Bx ° ± ² ³ ´ µ · ¸ ¹ º » ¼ ½ ¾ ¿
U+00Cx À Á Â Ã Ä Å Æ Ç È É Ê Ë Ì Í Î Ï
U+00Dx Ð Ñ Ò Ó Ô Õ Ö × Ø Ù Ú Û Ü Ý Þ ß
U+00Ex à á â ã ä å æ ç è é ê ë ì í î ï
U+00Fx ð ñ ò ó ô õ ö ÷ ø ù ú û ü ý þ ÿ


ละติน ส่วนขยาย-A
Unicode.org chart (PDF)
  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
U+010x Ā ā Ă ă Ą ą Ć ć Ĉ ĉ Ċ ċ Č č Ď ď
U+011x Đ đ Ē ē Ĕ ĕ Ė ė Ę ę Ě ě Ĝ ĝ Ğ ğ
U+012x Ġ ġ Ģ ģ Ĥ ĥ Ħ ħ Ĩ ĩ Ī ī Ĭ ĭ Į į
U+013x İ ı IJ ij Ĵ ĵ Ķ ķ ĸ Ĺ ĺ Ļ ļ Ľ ľ Ŀ
U+014x ŀ Ł ł Ń ń Ņ ņ Ň ň ʼn Ŋ ŋ Ō ō Ŏ ŏ
U+015x Ő ő Œ œ Ŕ ŕ Ŗ ŗ Ř ř Ś ś Ŝ ŝ Ş ş
U+016x Š š Ţ ţ Ť ť Ŧ ŧ Ũ ũ Ū ū Ŭ ŭ Ů ů
U+017x Ű ű Ų ų Ŵ ŵ Ŷ ŷ Ÿ Ź ź Ż ż Ž ž ſ


ละติน ส่วนขยาย-B
Unicode.org chart (PDF)
  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
U+018x ƀ Ɓ Ƃ ƃ Ƅ ƅ Ɔ Ƈ ƈ Ɖ Ɗ Ƌ ƌ ƍ Ǝ Ə
U+019x Ɛ Ƒ ƒ Ɠ Ɣ ƕ Ɩ Ɨ Ƙ ƙ ƚ ƛ Ɯ Ɲ ƞ Ɵ
U+01Ax Ơ ơ Ƣ ƣ Ƥ ƥ Ʀ Ƨ ƨ Ʃ ƪ ƫ Ƭ ƭ Ʈ Ư
U+01Bx ư Ʊ Ʋ Ƴ ƴ Ƶ ƶ Ʒ Ƹ ƹ ƺ ƻ Ƽ ƽ ƾ ƿ
U+01Cx ǀ ǁ ǂ ǃ DŽ Dž dž LJ Lj lj NJ Nj nj Ǎ ǎ Ǐ
U+01Dx ǐ Ǒ ǒ Ǔ ǔ Ǖ ǖ Ǘ ǘ Ǚ ǚ Ǜ ǜ ǝ Ǟ ǟ
U+01Ex Ǡ ǡ Ǣ ǣ Ǥ ǥ Ǧ ǧ Ǩ ǩ Ǫ ǫ Ǭ ǭ Ǯ ǯ
U+01Fx ǰ DZ Dz dz Ǵ ǵ Ƕ Ƿ Ǹ ǹ Ǻ ǻ Ǽ ǽ Ǿ ǿ
U+020x Ȁ ȁ Ȃ ȃ Ȅ ȅ Ȇ ȇ Ȉ ȉ Ȋ ȋ Ȍ ȍ Ȏ ȏ
U+021x Ȑ ȑ Ȓ ȓ Ȕ ȕ Ȗ ȗ Ș ș Ț ț Ȝ ȝ Ȟ ȟ
U+022x Ƞ ȡ Ȣ ȣ Ȥ ȥ Ȧ ȧ Ȩ ȩ Ȫ ȫ Ȭ ȭ Ȯ ȯ
U+023x Ȱ ȱ Ȳ ȳ ȴ ȵ ȶ ȷ ȸ ȹ Ⱥ Ȼ ȼ Ƚ Ⱦ ȿ
U+024x ɀ Ɂ ɂ Ƀ Ʉ Ʌ Ɇ ɇ Ɉ ɉ Ɋ ɋ Ɍ ɍ Ɏ ɏ


ละติน ส่วนขยายเพิ่มเติม
Unicode.org chart (PDF)
  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
U+1E0x
U+1E1x
U+1E2x
U+1E3x ḿ
U+1E4x
U+1E5x
U+1E6x
U+1E7x ṿ
U+1E8x
U+1E9x
U+1EAx
U+1EBx ế
U+1ECx
U+1EDx
U+1EEx
U+1EFx ỿ


ละติน ส่วนขยาย-C
Unicode.org chart (PDF)
  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
U+2C6x
U+2C7x Ɀ


ละติน ส่วนขยาย-D
Unicode.org chart (PDF)
  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
U+A72x
U+A73x
U+A74x
U+A75x
U+A76x
U+A77x
U+A78x  
U+A79x                        
U+A7Ax          
U+A7Bx                                
U+A7Cx                                
U+A7Dx                                
U+A7Ex                                
U+A7Fx