อักขรานุกรมภูมิศาสตร์

อักขรานุกรมภูมิศาสตร์ (อังกฤษ: gazetteer) เป็นพจนานุกรมหรือสารบบที่ใช้ร่วมกับแผนที่หรือแผนที่เล่ม ตรงแบบมีสารสนเทศเกี่ยวกับลักษณะภูมิศาสตร์ สถิติสังคมและลักษณะกายภาพของประเทศ ภูมิภาคหรือทวีป เนื้อหาของอักขรานุกรมภูมิศาสตร์อาจมีที่ตั้งของเรื่อง มิติยอดเขาและทางน้ำ ประชากร ผลิตภัณฑ์ภายในประเทศเบื้องต้นและอัตราการรู้หนังสือ สารสนเทศนี้โดยทั่วไปแบ่งเป็นหัวข้อโดยมีการแสดงรายการหน่วยตามลำดับตัวอักษร

ทราบว่ามีอักขรานุกรมภูมิศาสตร์กรีกโบราณตั้งแต่สมัยเฮลเลนิสติก อักขรานุกรมภูมิศาสตร์จีนเล่มแรกเท่าที่ทราบมีการเปิดเผยในคริสต์ศตวรรษที่ 1 และด้วยยุคสื่อพิมพ์ในประเทศจีนในคริสต์ศตวรรษที่ 9 คหบดีจีนลงทุนผลิตอักขรานุกรมสำหรับพื้นที่ท้องถิ่นของพวกตนเป็นแหล่งสารสนเทศและเป็นความภูมิใจท้องถิ่น นักภูมิศาสตร์ สเตฟานัสแห่งไบแซนทิอุม (Stephanus of Byzantium) เขียนพจนานุกรมภูมิศาสตร์ในคริสต์ศตวรรษที่ 6 ซึ่งมีอิทธิพลต่อผู้รวบรวมชาวยุโรปสมัยหลัง อักขรานุกรมภูมิศาสตร์สมัยใหม่พบได้ในส่วนอ้างอิงของห้องสมุดส่วนใหญ่ ตลอดจนบนอินเทอร์เน็ต