ออร์บิทัล

หน้าแก้ความกำกวมวิกิพีเดีย

ออร์บิทัล (อังกฤษ: orbital) อาจหมายความได้ว่า