อนุสรณ์สถาน

โครงสร้างขนาดใหญ่ที่สร้างขึ้นเพื่อรำลึกถึงบุคคลหรือเหตุการณ์หรือใช้เพื่อจุดประสงค์นั้
(เปลี่ยนทางจาก อนุสาวรีย์)

อนุสรณ์สถานหรืออนุสาวรีย์ คือสถานที่ หรืออาคาร ซึ่งก่อสร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์ ระลึกถึงเหตุการณ์ หรือคุณความดีของบุคคล ในอดีต

อนุสาวรีย์ ฟ. ฮีแลร์ ใน โรงเรียนอัสสัมชัญ

อนุสรณ์สถาน มักจะก่อสร้าง เป็น อาคารซึ่งมักใช้เป็นอาคารอเนกประสงค์ เช่นอาจมี พิพิธภัณฑ์ ห้องประชุม ลานอเนกประสงค์ ห้องจัดนิทรรศการ ส่วนประกอบพิธี หรือบริเวณบรรจุอัฐิ เป็นต้น

อ้างอิง

แก้