แอนะล็อก

หน้าแก้ความกำกวมวิกิพีเดีย
(เปลี่ยนทางจาก อนาล็อก)

แอนะล็อก (อังกฤษ: analog หรือ analogue) อาจหมายถึง

  • สัญญาณแอนะล็อก - สัญญาณที่มีลักษณะต่อเนื่อง โดยมีลักษณะแตกต่างกับสัญญาณดิจิทัลที่มีลักษณะไม่ต่อเนื่อง สัญญาณแอนะล็อกใช้งานกับระบบอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึง ระบบเครื่องกล ไฮดรอลิก และระบบอื่น ๆ
  • วงจรแอนะล็อก - วงจรไฟฟ้าที่ทำงานในลักษณะสัญญาณแอนะล็อก โดยสามารถออกแบบสำหรับในการขยาย หรือการดัดแปลง สัญญาณ และในบางกรณี วงจรแอนะล็อกสามารถแปลงข้อมูลเป็นสัญญาณดิจิทัลได้เช่นกัน
  • คอมพิวเตอร์แอนะล็อก