พระเจ้าซองจง

หน้าแก้ความกำกวมวิกิมีเดีย
(เปลี่ยนทางจาก องค์ชายชาซาน)

พระเจ้าซองจง (Seongjong) สามารถหมายถึง

ดูเพิ่ม แก้