อคติ แปลว่า ไม่ ควรถึง หมายถึงไม่ควรประพฤติ ในศาสนาพุทธที่มีพระพุทธเจ้าเป็นศาสดาใช้ในความหมายว่าลำเอียง มี 4 คือ

  1. ฉันทาคติ (ลำเอียงเพราะชอบ)
  2. โทสาคติ (ลำเอียงเพราะชัง)
  3. ภยาคติ (ลำเอียงเพราะเขลา)
  4. โมหาคติ (ลำเอียงเพราะกลัว)

เป็นธรรมของผู้เป็นผู้ใหญ่ควรยึดถือ ส่วนผู้ปฏิบัติธรรมสามารถใช้ในการพิจารณาสรรพสิ่ง ว่าเราเห็นผิดวิปลาสจากความเป็นจริงของสิ่งทั้งปวง เป็นเพราะอคติทั้ง 4 ต่อสิ่งทั้งปวง