องค์ชายหลี่เซี่ยว (พินอิน: Lǐ Xiào; 644 – 664) ได้รับการสถาปนาเป็น สฺวีกงหวัง (พินอิน: Xúgōngwáng) เมื่อสิ้นพระชนม์ได้รับการสถาปนาเป็น หยวนเต้ากงหวัง (พินอิน: Yuándàogōngwáng) องค์ชายแห่ง ราชวงศ์ถัง พระราชโอรสองค์รองใน จักรพรรดิถังเกาจง ที่ประสูติแต่พระสนมเจิ้ง