หยวน

หน้าแก้ความกำกวมวิกิมีเดีย

หยวน อาจหมายถึง

ในภาษาจีน แก้

ในภาษาไทย แก้

บุคคล แก้