หยวน

หน้าแก้ความกำกวมวิกิมีเดีย

หยวน อาจหมายถึง

ในภาษาจีนแก้ไข

ในภาษาไทยแก้ไข

บุคคลแก้ไข