ryuผู้ใช้เหล่านี้ใช้ภาษาโอะกินะวะ
以下の利用者は琉球語を話します。

หมวดหมู่ย่อย

หมวดหมู่นี้มีหมวดหมู่ย่อยเดียวต่อไปนี้