หมวดหมู่:องค์การเกี่ยวกับการทหาร

องค์การเกี่ยวกับการทหาร คือองค์การที่เกี่ยวข้องกับการทหาร ตัวอย่างเช่น องค์การของอดีตสมาชิกหน่วยบริการ หรือองค์การปฏิรูปทหาร องค์การภายในกองทัพ การศึกษาทางทหาร การเรียนทางทหาร เป็นต้น
หมวดหมู่นี้ แตกต่างจากการจัดองค์การทางทหาร หรือภายในกองทัพ บทความเกี่ยวกับ หน่วย รูปขบวน ฯลฯ จะอยู่ใน หมวดหมู่:หน่วยทางทหาร หน่วยงานบางแห่ง (เช่น หมวดหมู่:โรงเรียนทหาร) อาจจะถูกจัดอยู่ในทั้งสองหมวดหมู่

หมวดหมู่ย่อย

หมวดหมู่นี้มีหมวดหมู่ย่อยเดียวต่อไปนี้