หมวดหมู่:องค์การที่ก่อตั้งในคริสต์ทศวรรษ 1800

หมวดหมู่นี้สำหรับรวบรวม องค์การที่ก่อตั้งในช่วงปี พ.ศ. 2343 ถึง พ.ศ. 2352 (ค.ศ. 1800 - 1809)

คริสต์ทศวรรษ 1800 1810 1820 1830 1840 1850 1860 1870 1880 1890

หมวดหมู่ย่อย

หมวดหมู่นี้มีหมวดหมู่ย่อยเดียวต่อไปนี้