หมวดหมู่:บุคคลที่เกิดในปี พ.ศ. 2272

บุคคลที่เกิดในปี พ.ศ. 2272 (ค.ศ. 1729)