สุขศาสตร์ (อังกฤษ: hygiene) เป็นชุดการปฏิบัติซึ่งกระทำเพื่อรักษาสุขภาพ องค์การอนามัยโลกนิยามว่า "สุขศาสตร์หมายถึงภาวะและการปฏิบัติที่ช่วยรักษาสุขภาพและป้องกันการแพร่โรค"[1] อนามัยส่วนบุคคลหมายถึงการรักษาความสะอาดของร่างกาย

สุขศาสตร์มีความหมายกว้างกว่าความสะอาด โดยรวมทางเลือกนิสัยส่วนบุคคลว่าอาบน้ำ ล้างมือ ตัดเล็บและเปลี่ยนเสื้อผ้าบ่อยเพียงใด นอกจากนี้ ยังให้ความสนใจกับการรักษาพื้นผิวของบ้านและที่ทำงานให้สะอาดและปลอดเชื้อโรค

บางสังคมอาจถือว่าการปฏิบัติสุขศาสตร์บางอย่างเป็นประจำเป็นนิสัยที่ดี ขณะที่การละเลยสุขศาสตร์อาจถือว่าน่ารังเกียจ ไม่เคารพหรือคุกคาม

อ้างอิงแก้ไข

  1. "Hygiene". World Health Organization (WHO).