สินค้าด้อย (Inferior good) หมายถึงสินค้าที่ความต้องการบริโภคสินค้าชนิดนั้นจะลดลงเมื่อผู้บริโภคมีรายได้สูงขึ้น สินค้าด้อยแตกต่างจากสินค้าปรกติ ที่ผู้บริโภคต้องการบริโภคมากขึ้นเมื่อมีรายได้มากขึ้น