สาทร

หน้าแก้ความกำกวมวิกิพีเดีย

สาทร (หรือ สาธร)[ก] อาจหมายถึง

เชิงอรรถแก้ไข

^ "สาธร" เป็นตัวสะกดชื่อสถานที่ต่าง ๆ ซึ่งเลิกใช้แล้วในปัจจุบัน เนื่องจากไม่ปรากฏคำที่ใช้ตัวสะกดเช่นนี้ในพจนานุกรมภาษาไทย