สัตบริภัณฑ์

(เปลี่ยนทางจาก สัตบริภัณฑ์คีรี)

สัตตบริภัณฑ์คีรี เป็นชื่อภูเขาในตำนานพุทธศาสนา เชื่อว่าตั้งอยู่กลางป่าหิมพานต์ มีเทือกเขา ๗ เทือก ประกอบด้วย

  • เขายุคนธร
  • เขาอิสินธร
  • เขากรวิก
  • เขาสุทัส
  • เขาเนมินธร
  • เขาวินตกะ
  • เขาอัสกรรณ

แต่ละเขาจะเรียงเป็นชั้นๆ ล้อมรอบเขาพระสุเมรุ และจะมีแม่น้ำสีทันดร อีกเจ็ดสายคั่นเขาแต่ละเทือกไว้ ยอดเขาพระสุเมรุตรงใจกลางนี้ ท่านว่าเป็นที่ตั้งของดาวดึงส์สวรรค์