สัตตบริภัณฑ์ เป็นชื่อภูเขาในตำนานพุทธศาสนา เชื่อว่าตั้งอยู่กลางป่าหิมพานต์ มีเทือกเขา ๗ เทือก ประกอบด้วย

  • เขายุคนธร-ที่อยู่ของพระอาทิตย์-พระจันทร์ และจาตุมหาราชิกาฯ
  • เขาอิสินธร-ที่อยู่ขอมเหศรเทพบุตร
  • เขากรวิก-ที่อยู่ของนกการเวก
  • เขาสุทัศนะ-ที่อยู่ของทิพยโอสถ
  • เขาเนมินธร-ที่อยู่ของบัวใหญ่เท่ากงรถ
  • เขาวินตกะ-ที่อยู่ของนางวินตา แม่ของครุฑ
  • เขาอัสกรรณ-ที่อยู่ของไม้กำยาน

แต่ละเขาจะเรียงเป็นชั้นๆ ล้อมรอบเขาพระสุเมรุ และจะมีแม่น้ำสีทันดร อีกเจ็ดสายคั่นเขาแต่ละเทือกไว้ ยอดเขาพระสุเมรุตรงใจกลางนี้ ท่านว่าเป็นที่ตั้งของดาวดึงส์สวรรค์