นิกายสังกันติกะ หรือ สังกรันติกะ คัมภีร์ทีปวงศ์ระบุว่าเป็นสาขาของนิกายกาศยปียะ

อ้างอิง แก้

  • อภิชัย โพธิ์ประสิทธิ์ศาสตร์. พระพุทธศาสนามหายาน พิมพ์ครั้งที่ 4. กทม. : มหามกุฏราชวิทยาลัย, 2539.