สวนดุสิต (แก้ความกำกวม)

สวนดุสิต อาจหมายถึงได้หลายสถานที่และหลายความมาย

  • สวนดุสิตโพล เป็นหน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยสวนดุสิตที่ทำหน้าที่สำรวจความเห็นตลอดจนความนิยมหรือไม่นิยมของสาธารณชนโดยการสุ่มตัวอย่างตามหลักวิชาการ
  • มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐที่ตั้งอยู่ในเขตดุสิต มีต้นกำเนิดมาจากโรงเรียนมัธยมวิสามัญการเรือน