สมุดปกขาว (อังกฤษ: White paper) คือรายงานหรือหนังสือแนะนำที่แจ้งให้ผู้อ่านทราบพอสังเขปเกี่ยวกับปัญหาที่ซับซ้อน และนำเสนอปรัชญาของหน่วยงานที่ออกเอกสาร มีขึ้นเพื่อช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจปัญหา แก้ปัญหา หรือตัดสินใจ สมุดปกขาวเป็นเอกสารแรกที่นักวิจัยควรอ่านเพื่อทำความเข้าใจแนวคิดสำคัญมากขึ้น

นับแต่คริสต์ทศวรรษที่ 90 เป็นต้นมา เอกสารประเภทนี้ได้แพร่หลายในภาคธุรกิจ ปัจจุบันสมุดปกขาว แบบธุรกิจกับธุรกิจ (B2B) นั้นใกล้เคียงกับงานนำเสนอทางการตลาดมากขึ้น ซึ่งเป็นเนื้อหารูปแบบหนึ่งที่มีจุดประสงค์เพื่อโน้มน้าวใจลูกค้าและคู่ค้า และส่งเสริมผลิตภัณฑ์หรือมุมมองบางอย่าง[1][2][3]

อ้างอิง แก้

  1. Graham, Gordon. "What exactly is a white paper?". The White Paper FAQ. สืบค้นเมื่อ 16 March 2015.
  2. Rouse, Margaret. "white paper definition". TechTarget. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2015-03-13. สืบค้นเมื่อ 16 March 2015.
  3. Stelzner, Michael A. (2008). "Learn all about white papers". Whitepaper Source Publishing. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2 July 2017. สืบค้นเมื่อ 18 September 2013.