สมัชชาประชาชาติมลายูปัตตานี

สมัชชาประชาชาติมลายูปัตตานี หรือ สภาประชาชนปัตตานี (มลายู: Majis Permesyunatan Rakyat Melayu Patani, MPRMP) เป็นองค์กรที่เกิดขึ้นจากการประชุมร่วมของเบอร์ซาตู คณะทำงานเพื่อเอกราชปัตตานี และคณะกรรมการเจรจาเพื่อประชาชนมลายูปัตตานี เมื่อ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2540 สำนักงานใหญ่อยู่ที่เมืองฮัมบวร์ค ประเทศเยอรมนี

จุดประสงค์หลัก

แก้
  • เพื่อรวมการต่อสู้ขององค์กรต่าง ๆให้มีประสิทธิภาพ
  • เพิ่มอำนาจต่อรองกับรัฐบาลไทย
  • เน้นการต่อสู้ตามหลักศาสนา
  • พยายามยกระดับองค์กรขึ้นเป็นรัฐบาลพลัดถิ่นของรัฐปาตานีใช้ชื่อว่า รัฐบาลแห่งรัฐอิสลามมลายูปาตานีพลัดถิ่น (Kerajaan Negara Melayu Islam Patani Dalam Buangan) และกำหนดให้ 15 มิถุนายนเป็นวันชาติปาตานี แต่ไม่ได้รับการยอมรับ

โครงสร้างและการต่อสู้

แก้

โครงสร้างองค์กรประกอบด้วย สภาอูลามาหรือผู้ทรงคุณวุฒิ สภาซูรอหรือสภาจัดทำนโยบาย และคณะกรรมการบริหาร การเคลื่อนไหวเน้นการเคลื่อนไหวทางการเมืองและการโฆษณาชวนเชื่อ ยังไม่มีรายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติการด้วยอาวุธ

อ้างอิง

แก้
  • สุภลักษณ์ กาญจนขุนดี. สันติภาพในเปลวเพลิง. กทม.เนชั่นบุกส์. 2548