วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือหนองคาย สอฉ.๑

วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือหนองคาย (อังกฤษ: Nong Khai College of Boatbuiding Industrial and Technology ) เป็นวิทยาลัยด้านอุตสาหกรรมเรือ 1 ใน 3 ของประเทศไทย และหน่วยงานหนึ่งในสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๑ ในกำกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เปิดทำการเรียนการสอนระดับ ปริญญาตรี ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ตั้งอยู่ที่อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย

วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือหนองคาย
Nong Khai College of Boatbuiding Industrial and Technology
สอกน1.png
ชื่อย่อNBI-Tech
คติพจน์ความรู้ก้าวหน้า พัฒนาฝีมือ ยึดถือคุณธรรณ หนุนนำสังคม
สถาปนา15 ตุลาคม พ.ศ. 2517
ประเภทรัฐบาล - วิทยาลัย สังกัด สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๑
ผู้อำนวการว่าที่ ร.อ.ไพฑูรย์ สร้อยสน
ที่ตั้งเลขที่ 174/1 หมู่ที่1 ถนนแก้ววรวุฒิ ตำบลมีชัย อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 43000
เว็บไซต์ต่อเรือหนองคาย

ประวัติแก้ไข

วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือหนองคาย แรกเริ่มโดยกระทรวงศึกษาธิการรับโอนศูนย์ฝึกต่อเรือหนองคาย จากกระทรวงพัฒนาการแห่งชาติ เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2517

วันที่ 1 ตุลาคม 2518 กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศเปลี่ยนชื่อเป็น "โรงเรียนอุตสาหกรรมต่อเรือหนองคาย" สังกัดกองโรงเรียน กรมอาชีวศึกษาและอนุมัติให้เปิดทำการสอนในหลักสูตรประกาศนียบัตรช่างฝีมือ (ปชม.)ในสาขาการต่อเรือ และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น

วันที่ 10 มีนาคม 2525 กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศเปลี่ยนชื่อเป็น "ศูนย์ฝึกวิชาชีพอุตสาหกรรมและการต่อเรือหนองคาย" มีฐานะเทียบเท่าวิทยาลัยเทคนิค สังกัดกองวิทยาลัยเทคนิค กรมอาชีวศึกษา

วันที่ 15 มีนาคม 2532 กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศให้เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในสาขาวิชาช่างต่อเรือเหล็ก และ ช่างต่อเรือไม้- ไฟเบอร์กลาส

วันที่ 4 ธันวาคม 2534 กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศเปลี่ยนชื่อเป็น"วิทยาลัยการต่อเรือหนองคาย" สังกัดกองวิทยาลัยเทคนิค กรมอาชีวศึกษา

วันที่ 18 มีนาคม 2537 กระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศเปลี่ยนชื่อเป็น "วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือหนองคาย" สังกัด กองวิทยาลัยเทคนิคกรมอาชีวศึกษา[1]

หลักสูตรที่เปิดสอนแก้ไข

วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือหนองคาย เปิดสอนระดับปริญญาตรี ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

หลักสูตรปริญญาตรีแก้ไข

  • เทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.)

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

อ้างอิงแก้ไข