วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือหนองคาย สอฉ.๑

วิทยาลัยการอาชีพหนองคาย (อังกฤษ: NongKhai industrial and Community Education College) หรือชื่อเดิม วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือหนองคาย (อังกฤษ: Nong Khai College of Boatbuiding Industrial and Technology) หน่วยงานหนึ่งในสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๑ ในกำกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เปิดทำการเรียนการสอนระดับ ปริญญาตรี ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ตั้งอยู่ที่อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย เว็

วิทยาลัยการอาชีพหนองคาย
ชื่อย่อNK-ICEC
คติพจน์ความรู้ก้าวหน้า พัฒนาฝีมือ ยึดถือคุณธรรณ หนุนนำสังคม
ประเภทรัฐบาล - วิทยาลัย สังกัด สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๑
สถาปนา15 ตุลาคม พ.ศ. 2517
ผู้อำนวการดร.อาทิตย์ จิรวัฒผล
ที่ตั้ง
เลขที่ 174/1 หมู่ที่1 ถนนแก้ววรวุฒิ ตำบลมีชัย อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 43000
เว็บไซต์https://nbitech1.wordpress.com

ประวัติ แก้

วิทยาลัยการอาชีพหนองคาย ชื่อเดิม วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือหนองคาย แรกเริ่มโดยกระทรวงศึกษาธิการรับโอนศูนย์ฝึกต่อเรือหนองคาย จากกระทรวงพัฒนาการแห่งชาติ เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2517

วันที่ 1 ตุลาคม 2518 กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศเปลี่ยนชื่อเป็น "โรงเรียนอุตสาหกรรมต่อเรือหนองคาย" สังกัดกองโรงเรียน กรมอาชีวศึกษาและอนุมัติให้เปิดทำการสอนในหลักสูตรประกาศนียบัตรช่างฝีมือ (ปชม.)ในสาขาการต่อเรือ และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น

วันที่ 10 มีนาคม 2525 กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศเปลี่ยนชื่อเป็น "ศูนย์ฝึกวิชาชีพอุตสาหกรรมและการต่อเรือหนองคาย" มีฐานะเทียบเท่าวิทยาลัยเทคนิค สังกัดกองวิทยาลัยเทคนิค กรมอาชีวศึกษา

วันที่ 15 มีนาคม 2532 กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศให้เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในสาขาวิชาช่างต่อเรือเหล็ก และ ช่างต่อเรือไม้- ไฟเบอร์กลาส

วันที่ 4 ธันวาคม 2534 กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศเปลี่ยนชื่อเป็น"วิทยาลัยการต่อเรือหนองคาย" สังกัดกองวิทยาลัยเทคนิค กรมอาชีวศึกษา

วันที่ 18 มีนาคม 2537 กระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศเปลี่ยนชื่อเป็น "วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือหนองคาย" สังกัด กองวิทยาลัยเทคนิคกรมอาชีวศึกษา

วันที่ 21 ธันวาคม 2564 กระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศเปลี่ยนชื่อเป็น "วิทยาลัยการอาชีพหนองคาย" สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีพศึกษา[1]

หลักสูตรที่เปิดสอน แก้

วิทยาลัยการอาชีพหนองคาย เปิดสอนระดับปริญญาตรี ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

หลักสูตรปริญญาตรี แก้

  • เทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.)

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

อ้างอิง แก้

  1. "สำเนาที่เก็บถาวร". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2016-10-16. สืบค้นเมื่อ 2017-05-11.