วิกิพีเดีย:วิกิพีเดียไม่มีวงใน

คนวงในจะมีต่อเมื่อคุณสร้างขึ้นเอง

ข้อร้องเรียนทั่วไปในชุมชนออนไลน์คือมีกลุ่มผู้ใช้ ซึ่งปกติเป็นสมาชิกช้านานของชุมชนนั้น ๆ ที่มีอำนาจทุกอย่าง ตัดสินใจทุกอย่าง ตรวจตราพฤติกรรมของผู้อื่น และไม่รับผิดชอบการกระทำของตน เป็น "วงใน" (cabal) แต่ไม่มีหรอกอิทธิพลอย่างนั้น ข้อร้องเรียนเหล่านี้เกี่ยวข้องกับการขุดเอาผลลัพธ์ต่าง ๆ ที่ผู้กล่าวหาไม่ปรารถนา แล้วกำหนดสาเหตุทั่วไปให้กับผลลัพธ์เหล่านั้น ผลลัพธ์นั้นอาจไม่เกี่ยวข้องกัน หรือเกี่ยวข้องกันเฉพาะในแง่ที่ว่าเป็นการปฏิบัติของชุมชนที่ยอมรับกันทั่วไป (ตรงแบบคือ หน้านโยบาย) หรือความเห็นพ้องที่กำลังเกิดขึ้น เป็นจริงที่ผู้เขียนซึ่งเป็นที่นับถือมีอิทธิพลในความเห็นพ้อง แต่ไม่จริงที่พวกเขาสามารถโน้มน้าวทั้งชุมชนให้เป็นไปตามความประสงค์ของตน ยิ่งไปกว่านั้น เนื่องจากผู้เขียนมากประสบการณ์มีความชำนาญในหน้านโยบายเดียวกัน จึงอาจดูเหมือนมีหน่วยจัดตั้งขึ้น

เมื่อมีผู้ใช้ใหม่เริ่มกล่าวหาทุกคนว่าอยู่ในการสมคบคิด ผู้นั้นมักประหลาดใจ หากคุณที่เป็นชาววิกิพีเดียที่เหนียวแน่น เข้าร่วมกันต่อต้านเขาหรือเธอ เขาหรือเธอมักมองการณ์นี้ว่าเป็นการยืนยันข้อสงสัยผิด ๆ ของตัว

จะเป็นประโยชน์กว่ามากหากคุณโต้แย้งการให้เหตุผลของฝ่ายข้างมากผ่านการอภิปรายด้วยเหตุด้วยผลมากกว่าส่อว่าพวกเขาผิดเพราะพวกเขาเป็นฝ่ายข้างมาก หรือส่อว่าคุณกำลังถูกกดขี่เพราะคนอื่นเขาไม่เห็นด้วยกับคุณ หากคุณโจมตีคนอื่นกว่าคัดค้านคุณราวกับว่าเขามีวาระซ่อนเร้นรวมกันต่อต้านคุณ เช่นนั้นไม่ว่าเขาจะเป็นอย่างนั้นจริงหรือไม่ เขาจะกลายเป็นขึ้นมาแน่นอน ไม่มีวงในคบคิดต่อต้านคุณยกเว้นคุณสร้างขึ้นเอง

นอกจากนี้ ลองพิจารณาดูว่าหากมีหลายคนไม่เห็นด้วยกับคุณ อาจเป็นเพราะคุณผิดหรือละเมิดนโยบายของเว็บอยู่