วัดสัตหีบ หรือ วัดหลวงปู่อี๋ ตั้งอยู่เลขที่ 333 หมู่ 1 ถนนชายทะเล ตำบลสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ด้านหลังวัดติดทะเล พระครูวรเวทมุนี (อี๋ พุทฺธสโร) สร้างวัดนี้ขึ้นเมื่อ พ.ศ 2442 ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยนายขำและนางเอียง ทองขำ โยมบิดาและโยมมารดาของหลวงปู่ฯ ได้ขอพระราชทานที่ดินว่างเปล่าเป็นป่าไม้ที่ไม่มีเจ้าของ พระองค์ทรงอนุญาตให้สร้างวัดได้ ด้านเหนือติดทางเกวียน ด้านใต้ติดทะเลและด้านตะวันตกติดป่า ด้านตะวันออกติดที่ดินบ้านสัตหีบ โดยในปัจจุบันวัดนี้มีเนื้อที่จำนวน 30 ไร่ 28 ตารางวา ได้รับพระราชทาน วิสุงคามสีมาอุโบสถหลังแรกเมื่อวันที่ 21 กันยายน ร.ศ. 138 พ.ศ. 2463 เนื้อที่ได้รับพระราชทาน กว้าง 2 เส้น ยาว 3 เส้น

วัดสัตหีบ
ชื่อสามัญวัดหลวงปู่อี๋
ที่ตั้งอำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
พระพุทธศาสนา ส่วนหนึ่งของสารานุกรมพระพุทธศาสนา

รายนามเจ้าอาวาสวัดสัตหีบตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันแก้ไข

ลำดับ รายนาม เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ รวมระยะเวลา (ปี)
1 พระครูวรเวทมุนี (อี๋ พุทฺธสโร) พ.ศ. 2442 พ.ศ. 2489 47 ปี
2 พระครูศรีสัตตคุณ (เกษม สนตุสฺสโก) พ.ศ. 2489 พ.ศ. 2496 9 ปี
3 พระครูศรีสัตตคุณ (บัญญัติ โกมุทโท) พ.ศ. 2496 พ.ศ. 2527 31 ปี
4 พระครูวิบูลธรรมบาล (เหล็ง ธมฺมปาโล) พ.ศ. 2527 พ.ศ. 2557 30 ปี
5 พระครูทัศนียคุณากร (วรรณะ ทสฺสนีโย) พ.ศ. 2558 ปัจจุบัน

อ้างอิงแก้ไข