วัดศรีพโลทัย

วัดในจังหวัดชลบุรี

วัดศรีพโลทัย ตั้งอยู่ที่ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี โดยมีนายบางและนางแอ๊ว รัฐกิจเจริญสุข เป็นผู้มีจิตศรัทธามอบที่ดินให้สร้างวัด จำนวน 6 ไร่ 4 งาน 35 ตารางวาและได้รับอนุญาตสร้างวัดเมื่อ พ.ศ. 2506 จวบจนกระทั่งเสนาสนะต่างๆ เรียบร้อยแล้ว จึงได้รับอนุญาตให้ตั้งเป็นวัดเมื่อ วันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2508 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2512 เนื้อที่ๆได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา กว้าง 40 เมตร ยาว 60 เมตร วัดมีเนื้อที่ทั้งหมด 10 ไร่ ๓ งาน 38 ตารางวา มีธรณีสงฆ์ 11 ไร่ 2 งาน 85 ตารางวาเป็นที่ดินมีโฉนด เลขที่ 5123

อ้างอิง แก้

  • อนุสรณ์งานสมโภชน์กรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี พุทธศักราช 2525 , ทำเนียบวัดและพระสังฆธิการ แห่งจังหวัดชลบุรี , หน้า 39 , บริษัทประยูรวงศ์